ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทางสมาคม
12 กันยายน 2562 BY นงนุช เนตรสว่าง
สมาชิกสมาคม ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสาร รวมถึงส่งข้อเสนอแนะต่างๆ มายังช่องทางดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการปีบริหาร 2562-2563

นางธนพันธ์ ศิริโยธิพันธุ์ โทร.082-1956656

นายก้องฟ้า พันธ์พิกุล โทร. 089-6358180

นายไกรโรจน์ พรหมภัทรา โทร. 081-5688826

น.ส.นงนุช เนตรสว่าง โทร. 086-9113274

นางพิกุล เรือนตระกูล โทร. 095-2435-888

นายสราวุธ สมบัติสวัสดิ์ โทร. 089-9683667

น.ส.พิมพ์ลักษณ์ เนตรสว่าง โทร. 083-7644388

นายภควัต ดารารัตนโรจน์ โทร. 087-7250751

นายณัฐพงษ์ ศรีสุขล้อม โทร. 091-8545847

นายพงษ์อนันต์ เหล่ารุ่งโรจน์ โทร. 098-3949652