กิจกรรมหล่อเทียนถวายพรรษา ปี 2558
18 กรกฎาคม 2558 BY นงนุช เนตรสว่าง
ชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ คณะกรรมการบริหารชมรมฯ มีความยินดีขอเรียนเชิญสมาชิกชมรมฯ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ วัดสำเภา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
        เนื่องด้วยชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ในเทศกาลเข้าพรรษา เป็นประจำทุกๆ ปี ซึ่งในปีนี้ ทางชมรมได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นที่วัดสำเภา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของลานนาไทย และเพื่อให้สมาชิกชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในการหล่อต้นเทียนพรรษาร่วมกัน เพื่ออานิสงค์ผลแห่งบุญในการร่วมหล่อเทียนพรรษาร่วมกันในปีนี้
<span style="font-size:17.0pt;TF Srivichai" "="">จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ทุกท่าน หล่อเทียนพรรษา ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ วัดสำเภา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จึงแจ้งมาเพื่อทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ คงได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกฯ ทุกท่านในการร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้