ประธานและคณะกรรมการชมรม
29 กรกฎาคม 2556 BY api
คณะกรรมการชมรมวาระปี 2556 - 57

รับมอบงานเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556  ณ โรงแรมบีพีเชียงใหม่